Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\msksports43\wp-includes\pomo\plural-forms.php on line 210
กระบี่ กระบอง – พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43

กระบี่ กระบอง

ประเภทและรายการแข่งขัน
๑ ประเภทชาย ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้
๑.๑ อาวุธหลัก ๔ รายการ
(๑) อาวุธกระบี่
(๒) อาวุธดาบสองมือ
(๓) อาวุธพลอง
(๔) อาวุธง้าว
๑.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๓ รายการ
(๑) สามบาน
(๒) พลองไม้ศอก
(๓) อาวุธอื่นๆ

๒ ประเภทหญิง ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้
๒.๑ อาวุธหลัก ๔ รายการ
(๑) อาวุธกระบี่
(๒) อาวุธดาบสองมือ
(๓) อาวุธพลอง
(๔) อาวุธง้าว
๒.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๑ รายการ
(๑) อาวุธอื่นๆ